پایان نامه ارشد

مقاله c (2450)

2-5 توریسم درمانی در ایران392-5-1 جایگاه و ساختار برنامه ریزی برای توریسم درمانی422-5-2 نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و چالش های توریسم درمانی در ایران442-5-2-1 نقاط قوت و فرصت ها442-5-2-2 نقاط ضعف و تهدیدها452-5-2-3 چالش ها Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (2451)

2-4-5 انواع استراتژی 292-4-6 مفهوم امنیت ملی و کاربرد آن در استراتژی امنیت ملی 302-4-6-1 امنیت 312-4-6-2 امنیتملی 322-4-6-3 ابعاد امنیت ملی 322-4-6-3-1 امنیت اقتصادی332-4-6-3-2 امنیت نظامی 342-4-6-3-3 امنیت اطلاعاتی352-4-6-3-4 امنیت سیاسی، فرهنگی 352-4-6-3-5 امنیت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (2452)

1-2-2-2-تعیین فرصتها ی گردشگری از طریق شناخت توسعه گردشگری شهر میبد1-2-2-3- تعیین توانها و جاذبه های تاریخی و مذهبی شهر میبد1-2-2-4- تعیین راهکارهای توسعه توریسم در شهر میبد1-3- سوالات و فر ضیه های تحقیق :1-3-1- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (2454)

عنوان صفحهچکیده1مقدمه2فصل اول- کلیات تحقیق1-1.بیان مساله41-2.سوال تحقیق41-3.فرضیه41-4.اهداف تحقیق51-5.ضرورت تحقیق51-6.هدف کاربردی51-7.روش کار51-7-1-نوع روش تحقیق51-7-2.قلمرو تحقیق61-7-3.روش گردآوری اطلاعات61-7-4.ابزار گردآوری اطلاعات61-7-5.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات61-8.واژه ها و مفاهیم61-8-1.ماهیت و قلمرو جغرافیای سیاسی61-8-2.نظریه حکومت محلی71-8-3.کارکرد حکومت محلی921-8-4.الگوها و مدلهای Read more…

By 92, ago