1-6- تاریخچهی جاذب صوتها22
1-7- آشنایی با فناوری نانو24
1-7-1- نانو ذرات26
1-7-2- نانوکامپوزیتها26
1-7-2-1-پلیاستر27
1-7-2-2- پلیاتیلن کلرینه شده28
1-7-2-2-1- واکنشهای مختلف تبدیل شدن پلیاتیلن به CPE29
1-7-2-3-نانوکلی29
1-8- عمل پلاسما30
1-8-1- شیمی پلاسما31
1-8-1-1- اجزای اصلی31
1-8-1-2- برخورد اجزاء پلاسما33
1-8-1-3- برخورد پلاسما و سطح34
1-8-1-4- واکنشهای اتم، مولکول و سطح34
1-8-1-4-1- جذب35
1-8-1-4-2- پراکنش35
1-8-2- انواع پلاسما36
1-8-2-1- پلاسمای گرم36
1-8-2-2- پلاسمای سرد …………….36
1-9- هدف از پروژه39
فصل دوم: (تجربیات)
2-1- مقدمه41
2-2- مواد و تجهیزات41
2-2-1- مواد اولیه41
2-2-2- تجهیزات مورد نیاز41
2-3- روش کار42
2-3-1- آمادهسازی الیاف پلیاستر42
2-3-2- تهیه نانوکامپوزیت پلیاتیلن کلرینه/پلیاستر عمل شده با پلاسما/نانو کلی43
2-4- آنالیزهای انجام شده44
2-4-1- اندازهگیری جذب صوت به روش لوله امپدانس44
2-5- بررسی گونه شناسی45
2-5-1- آنالیز میکروسکوپی الکترونی پویشی ((SEM45
فصل سوم: (نتایج و بحث)
3-1- مقدمه ………..47
3-2- بررسی اثر پلاسما بر روی الیاف پلیاستر ….47
3-2-1- تصاویر SEM الیاف پلیاستر عمل شده با پلاسما تحت فشارها و زمانهای مختلف48
3-3- بررسی رفتار جذب صوت نانو کامپوزیت49

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-3-1- بررسی اثر تغییر پارامترهای پلاسما روی الیاف پلیاستر، بر ضریب جذب صوت نانوکامپوزیت پلیاتیلن کلرینه شده/پلیاستر عمل شده با پلاسما/نانوکلی49
3-3-2- بررسی اثر تغییر درصد الیاف پلیاستر عمل شده با پلاسما بر ضریب جذب صوت نانوکامپوزیت پلیاتیلن کلرینه
شده/پلیاستر عمل شده با پلاسما/نانوکلی ……………………………………………………………………………………………………………………….54
3-3-3- بررسی اثر تغییر ضخامت بر ضریب جذب صوت نانوکامپوزیت پلیاتیلن کلرینه/ پلیاستر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-4- گونه شناسی سطح نانوکامپوزیت پلیاتیلن کلرینه شده/ پلیاستر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی 57
3-4-1-تصویر SEM نانوکامپوزیت پلیاتیلن کلرینه شده/ پلیاستر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی57
3-5- نتیجه گیری نهایی58
3-6-پیشنهادات ………………59
مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1) سرعت صدا در مواد مختلف ……………………………………………………………………………………………………………………………………4
جدول (1-2) مشخصههای انرژی برای چند اتم و مولکول ………………………………………………………………………………………………………..32
جدول (2-1) ویژگیهای پلیاتیلن کلرینه شده ………………………………………………………………………………………………………………………….41
جدول (2-2) ویژگیهای نانوکلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
جدول (2-3) شرایط عمل پلاسما بر روی الیاف پلیاستر……………………………………………………………………………………………………………42

جدول (2-4) شرایط تولید نانوکامپوزیتهای پلیاتیلن کلرینه/ پلیاستر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی…………………………………….43
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (1-1) برخورد یک پرتو صدا با سطح ماده ………………………………………………………………………………………………………………………….6
شکل (1-2) نمونهای از جاذب هلمهولتز …………………………………………………………………………………………………………………………………….15
شکل (1-3) نمونهای از جاذب ریزسوراخ …………………………………………………………………………………………………………………………………..15
شکل (1-4) نمونهای از بلوک شیاردار بنایی………………………………………………………………………………………………………………………………..16
شکل (1-5) نمونهای از پشم معدنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
شکل (1-6) نمونهای از آیروژل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
شکل (1-7) واکنش کلریناسیون پلیاتیلن…………………………………………………………………………………………………………………………………..28
شکل (1-8) دانسیتهها و دماها یا انرژیهایی برای انواع اجزای اصلی در یک پلاسمای معمولی تحت فشار کم …………………….32
شکل (2-1) دستگاه اندازهگیری صوت لوله امپدانس …………………………………………………………………………………………………………………45
شکل (3-1) تصاویر SEM الیاف پلیاستر: a) الیاف پلیاستر بون عمل پلاسما، b) فشارmbar15/0، زمان min1، c) فشارmbar15/0، زمان min5/2 d) فشارmbar15/0، زمان min5، e) فشارmbar25/0، زمان min1، f) فشارmbar25/0، زمان min5/2،g ) فشارmbar25/0، زمان min5، h) فشارmbar35/0، زمان min1، i) فشارmbar35/0، زمان min 5/2 j) فشارmbar35/0،min 5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
شکل (3-2) منحنی ضریب جذب صوت پلیاتیلن کلرینه شده………………………………………………………………………………………………….50
شکل (3-3) منحنی ضریب جذب نمونههای حاوی %10 الیاف پلیاستر(a): حاوی%0 نانوکلی (b): حاوی %5/0نانوکلی و (c): حاوی %1 نانوکلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
شکل (3-4) منحنی ضریب جذب نمونههای حاوی %20 الیاف پلیاستر(a): حاوی%5/0 نانوکلی (b): حاوی %1نانوکلی و (c): حاوی %0 نانوکلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
شکل (3-5) منحنی ضریب جذب نمونههای حاوی %30 الیاف پلیاستر(a): حاوی %1نانوکلی (b)حاوی %0 نانوکلی (c): حاوی نانوکلی:%5/0………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
شکل (3-6) منحنی ضریب جذب نمونههای حاوی %40 الیاف پلیاستر(a): حاوی0% نانوکلی (b): حاوی %5/0نانوکلی و (c): حاوی 1% نانوکلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
شکل (3-7) منحنی ضریب جذب نمونههای حاوی %50 الیاف پلیاستر(a): حاوی%5/0 نانوکلی (b): حاوی %1 نانوکلی و (c): حاوی %0نانوکلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
شکل (3-8) منحنی ضریب جذب نمونههای حاوی %60 الیاف پلیاستر(a): حاوی%1نانوکلی (b): حاوی %0نانوکلی و (c): حاوی %5/0نانوکلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
شکل (3-9) منحنی مقایسه ضریب جذب صوت نمونههای(a): حاوی%0 الیاف پلیاستر (b): حاوی %10 الیاف پلیاستر (c): حاوی %20 الیاف پلیاستر (d): حاوی %30 الیاف پلیاستر (e) حاوی %40 الیاف پلیاستر (f): حاوی %50 الیاف پلیاستر (g): حاوی %60 الیاف پلیاستر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
شکل (3-10) منحنی مقایسه ضخامت الیاف پلیاستر(a): mm2 (b): mm 3 (c): mm4……………………………………………………57
شکل (3-11) تصویر SEM نانوکامپوزیت پلیاتیلن کلرینه شده/ پلیاستر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی………………………………..57
علائم اختصاری
پلی اتیلن کلرینه شده CPE

پلی اتیلن ترفتالات PET
پلی وینیل الکل PVA
پلی آکریلونیتریل PAN
اسید کلریک HCL
اشعه فرابنفش UV
میکروسکوپ الکترونی پویشی SEM
هرتز (واحد فرکانس) Hz
نانومتر (واحد اندازه گیری ذرات وطول موج جذبی) nm

متر بر ثانیه m⁄(s )
طول موج λ
پاسکال (واحد فشار) Pa
وات (واحد توان) W

ولت (واحد ولتاژ) V آمپر (واحد جریان) A
وات بر متر مربع (واحد شدت) W⁄m^2
درجهی سانتیگراد (واحد دما) ℃
سانتیمتر (واحد ضخامت) cm
دسی تکس (واحد ظرافت الیاف) dtex
درصد وزنی %Wt
میلی متر(واحد طول) mm
میکرو متر (واحد اندازه ذرات) μm
گرم g
دقیقه min
گرم بر سی سی (واحد دانسیته) g⁄cc
میلی بار(واحد فشار) mbar
میلی متر جیوه(واحد فشار) mmHg
فشار صوتی ورودی P_i
فشار صوتی بازتابی P_r
سرعت صوت در لوله c
ضریب جذب α

امپدانس آکوستیکی Z_A
ضریب بازتاب R

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید